Privātuma politika

Reģistrējoties interneta vietnē www.abonents.lv, Jūs uzticat Press Distribution Center SIA (turpmāk – Sabiedrība vai mēs) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas (turpmāk – Politika) un Preču pirkšanas-pārdošanas www.abonents.lv internetveikalā noteikumos (turpmāk – Noteikumi) noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem.

Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot visas vai kādu no šīs Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi). Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ ceram, ka uzmanīgi to izlasīsiet.
Pievēršam Jūsu uzmanītu arī tam, ka gan Politika, gan arī Noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti.

Personas dati – jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kas jau ir identificēta.
Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un lai datu apstrāde atbilstu datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.

Mēs konsekventi ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, pēc kuriem būtu iespējams tieši identificēt Jūsu kā fiziskās personas identitāti. Sabiedrība vāc un apstrādā Noteikumos minētos Jūsu personas datus atbilstoši šādiem juridiskiem pamatiem:

 • Jūsu piekrišana Noteikumu un šīs Politikas nosacījumiem;
 • mūsu likumīgās intereses;
 • juridisko saistību pildīšana, kas rodas un ir piemērojamas Sabiedrībai.

Saskaņā ar tiesību aktos noteikto apjomu un noteikumiem Jūsu datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki augstāk norādītie juridiskie pamati.

1. Kādus Jūsu datus apstrādājam un kādēļ?

1.1. Reģistrācija, pārbaude, administrēšana un sadarbība

Reģistrācija

Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Jūs iesniedzat mums tālāk norādītos anketas datus. Attiecīgo reģistrācijas datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Jūs nevarēsiet izmantot Pakalpojumus. Reģistrējoties Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs neesat jaunāks par 16 gadiem. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem datiem.

Anketas dati:
Datu kategorijasJūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs.
Datu apstrādes juridiskais pamatsJūsu piekrišana izmantot Pakalpojumus atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņšJūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglābāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Kā un kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu anketas datus?

Atbilstoši Jūsu anketas datiem www.abonents.lv interneta vietnē izveidojam unikālu profilu, pēc kura Jūs identificēsim kā reģistrētu interneta vietnes www.abonents.lv lietotāju, kas sniegs Jums iespēju izmantot reģistrētiem lietotājiem piemērotos Pakalpojumus saskaņā ar Noteikumu un (vai) šīs Politikas nosacījumiem. Pēc Jūsu norādītajiem anketas datiem mēs Jūs atpazīstam, kad, piem., Jūs vēlaties atjaunot vai mainīt savus datus, vēršaties pie mums saistībā ar attiecīgās personīgās informācijas iesniegšanu, ar personas datu apstrādi saistīto tiesību īstenošanu u.c. Jūsu anketā norādītos kontaktdatus (elektronisko pastu, tālruņa numuru) tāpat izmantojam sadarbībai ar Jums, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot svarīgu informāciju par Pakalpojumiem, to sniegšanu un (vai) šīs Politikas izmaiņām, sazinoties ar Jums, ja esat aizmirsis savus pirkumus vai konstatējam sarežģījumus, kas saistīti ar veiktajiem darījumiem u.tml. Ļoti svarīgi ir tas, lai Jūsu norādītie anketas dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus (neīstus) datus, tos aizmirsīsiet vai neatjaunosiet, datiem mainoties, mums var rasties grūtības nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu, kā arī var rasties citi sarežģījumi, īstenojot Jūsu tiesības. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par kaitējumu, kas Jums radīsies tā iemesla dēļ, ja būsiet norādījis nepareizus vai neprecīzus personas datus. Ja mainās Jūsu iesniegtie dati, Jums nekavējoties mūs par to ir jāinformē, izmainot attiecīgos datus reģistrācijas formā interneta vietnē. Par to, kā atjaunot savas anketas datus, kas ir mainījušies, lūdzam iepazīties šīs Politikas 5.2.nodaļā. Sabiedrībai nav iespēju pārbaudīt Jūsu nodoto datu pareizību un atbilstību īstenībai. Pieņemot Jūsu reģistrācijas anketu, mēs uzskatām, ka Jūsu dati ir precīzi un pareizi, bet visas Jūsu piekrišanas ir sniegtas saskaņā ar Jūsu brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku un Noteikumiem.

1.2. Jūsu konta administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu datus, lai varētu uzraudzīt un administrēt Jūsu kontu.

Konta dati:
Datu kategorijasReģistrēšanās (interneta vietnē www.abonents.lv laikā norādītie dati, pievienošanās kontam dati, darbības kontā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pievienošanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).
Datu apstrādes juridiskais pamatsJūsu piekrišana izveidot un izmantot kontu saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņšVisu periodu, kamēr Jūs esat konta lietotājs. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Jūsu piekrišanu izmantot kontu interneta vietnē www.abonents.lv mēs uzskatām par saņemtu, kad Jūs veicat Noteikumos noteiktās konta izveidošanai nepieciešamās darbības un apstiprināt reģistrāciju.

1.3. Jūsu pirkuma datu apstrāde

Pirkuma datu apstrāde Sniedzot Jums Pakalpojumus un dažādas priekšrocības – noslēdzot un pildot pirkšanas-pārdošanas līgumu, veicot naudas atmaksāšanu (ja Jūs atgriežat iegādāto preci), piešķirot atlaides u.c. –, mēs paralēli Jūsu reģistrācijas datiem apstrādājam datus par Jūsu pirkuma operācijām (turpmāk – pirkuma dati).

Pakalpojumu administrēšanas mērķim apstrādājamie Jūsu pirkuma dati:
Datu kategorijasJūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes un dzīves vietas adrese, paraksts (ja pats pieņemat preces), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija.
Datu apstrādes pamatsJūsu piekrišana izmantot kontu saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas.

Kā mēs izmantojam Jūsu pirkuma datus?

Pirkuma datus glabājam 5 gadus pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas, bet, termiņam beidzoties, tos izdzēšam un/vai uzticami anonimizējam, t.i., neatgriezeniski atdalām no Jūsu anketas datiem un citas Jūs individualizējošas informācijas.

Datu profilēšana, administrējot Pakalpojumu sniegšanu

Administrējot Pakalpojumu sniegšanu un tiecoties sasniegt Noteikumos minētos mērķus, mēs varam izmantot automatizētu personas datu (ieskaitot Jūsu pirkuma datus) analīzi un automatizētu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot Jūsu profilēšanu. Mēs varam grupēt un analizēt Jūsu datus pēc Jūsu iegādātajām precēm un (vai) ņemot vērā citas Jums raksturīgas pazīmes (piem., vārdu, dzīves vietu u.c.). Piemēram, Jūsu pirkuma datu analīzi un profilēšanu mēs varam veikt Jūsu interešu labā, izlabojot savā darbībā pieļautās kļūdas. Pamanot, ka kļūdīšanās dēļ mūsu pircējiem tika piemērota nepareiza preces cena vai nepiemērota atlaide, pēc pirkuma datiem mēs varam identificēt pircējus, kas iegādājās šīs preces, un izlabot savu kļūdu (kompensēt cenas atšķirību u.tml.). Svarīgi uzsvērt, ka mūsu veiktās Jūsu datu analīzes un profilēšanas darbības Jūs neietekmē juridiski vai citā veidā. Tomēr, ja Jūs iebilstu pret automatizētu Jūsu datu analīzi un profilēšanu šajā Politikas sadaļā minētajiem mērķiem, mēs pieņemtu un ņemtu vērā Jūsu iebildumus. Taču, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas prasības, Jūsu iebildums var nozīmēt to, ka mēs nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot mūsu Pakalpojumus.

1.4. Piedāvājumu un informācijas sniegšana

Ja, aizpildot reģistrācijas anketu, Jūs piekritāt saņemt piedāvājumus un jaunumus, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sniedzot Jums šādus piedāvājumus un informāciju, piem., vispārīgas jaunumu vēstules, informāciju par mūsu un mūsu partneru sniegtajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, aicinām Jūs piedalīties akcijās, loterijās un iegūt balvas, jautājam Jūsu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem u.c. Piedāvājumus un informāciju mēs sniedzam Jūsu kontā un mobilajā aplikācijā, kā arī citā Jūsu izvēlētā veidā, piem., e-pastā, īsziņā.

Piedāvājumu un informācijas sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati:
Datu kategorijasJūsu vārds, e-pasta adrese un (vai) tālruņa numurs.
Datu apstrādes juridiskais pamatsJūsu piekrišana saņemt piedāvājumus un informāciju.
Datu apstrādes termiņšJūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Jūs varat izvēlēties vēlamos komunikācijas kanālus privātuma uzstādījumos interneta vietnes www.abonents.lv kontā. Šos uzstādījumus varat bez ierobežojuma mainīt jebkurā laikā. Jūs varat jebkurā laikā nepiekrist saņemt piedāvājumus un jaunumus, jebkurā brīdī no tiem atteikties vai mainīt Jūsu izvēlētos paziņojumu saņemšanas veidus (kanālus). Jūsu atteikums saņemt piedāvājumus un jaunumus netraucēs izmantot Pakalpojumus.

Datu profilēšana, sniedzot individuālos piedāvājumus

Ja, aizpildot konta anketu, Jūs izvēlējāties saņemt arī individuālos piedāvājumus un devāt piekrišanu profilēšanai šim mērķim, lai pēc iespējas labāk Jūs iepazītu, šim nolūkam apstrādāsim ne tikai Jūsu anketas datus, bet arī papildus analizēsim un izmantosim Jūsu pirkumu datu vēsturi.

Individuālo piedāvājumu sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati:
Datu kategorijasJūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, pirkumu dati (ieskaitot pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu), Jums piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.
Datu apstrādes juridiskais pamatsJūsu piekrišana, lai Jūsu dati tiktu profilēti, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus.
Datu apstrādes termiņšKamēr ir spēkā Jūsu piekrišana par datu profilēšanu, lai piedāvātu Jums individuālos piedāvājumus. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Ja piekrītat tam, ka Jūsu dati tiek profilēti, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus, mēs iegūstam iespēju Jūs iepazīt, piemērot piedāvājumus, ņemot vērā Jūsu vajadzības, un sniegt citas speciāli Jums paredzētas priekšrocības. Šiem mērķiem mēs izmantojam automatizētu datu analīzi un lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu. Mēs grupējam un analizējam Jūsu anketas un (vai) pirkumu datus un, ņemot vērā Jūsu iepirkšanās paradumus un (vai) citas pazīmes (piem., dzīves vietu, konkrētas pirkumu operācijas u.c.), sniedzam Jums aktuālus, interesantus un lietderīgus piedāvājumus, kā arī citu informāciju.

Piemēram, ņemot vērā Jūsu pirkumu vēsturi un iepirkšanās paradumus, mēs varam piešķirt atlaides Jūsu iecienītāko kategoriju precēm, informēt Jūs par sortimenta jaunumiem u.c. Ja nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu profilēti, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus, Jūs varat nedot mums piekrišanu vai jebkurā laikā to atsaukt. Tādā gadījumā Jūs turpmāk varēsiet izmantot Pakalpojumus, taču mēs nevarēsim sniegt Jums lietderīgus individuālos piedāvājumus un informāciju, iesaistīt Jūs dalībai loterijās u.c.

1.5. Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte

Mēs pastāvīgi strādājam, lai mūsu sortiments, piemērotās akcijas un atlaides pēc iespējas labāk atbilstu mūsu pircēju vajadzībām.

Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati:
Datu kategorijasDzīves vieta, pirkuma dati (ieskaitot pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, piešķirto atlaižu summu).
Datu apstrādes juridiskais pamatsMūsu juridiskās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu mūsu darbību un radītu ieguvumus gan Jums kā klientam, gan Sabiedrības uzņēmējdarbībai.
Datu apstrādes termiņš5 gadi.

Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot mūsu uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, mēs izmantojam automatizētu datu analīzi. Analīzes laikā mēs izmantojam nepersonalizētus datus un neapstrādājam Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un citu Jūs individualizējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim palīdz mums pieņemt svarīgus uzņēmējdarbības lēmumus par mūsu pircēju vajadzībām, atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu u.tml.

Datu analīzes darbības neietekmē Jūsu likumīgās vai līdzīga rakstura intereses.

1.6. Klientu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Jūsu atsauksmes (turpmāk – Pieprasījums).

Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati:
Datu kategorijasJūsu nosauktā identifikācijas un kontaktinformācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīves vietas adrese, dzimšanas datums; Jūsu Pieprasījuma saturs: gadījums, kura sakarā vēršaties, tā apstākļi, datums, vieta, Jūsu lūgums, prasība vai atsauksme, prece, lojalitātes kartes numurs, cita Pieprasījumā sniegtā informācija; Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un (vai) dati: piem., pirkšanas kvīts dati, fotogrāfijas; Telefonsarunas ieraksts, ja vēršaties uz mūsu klientu apkalpošanai paredzēto Palīdzības līniju.
Datu apstrādes juridiskais pamatsMūsu likumīgā pienākuma izpilde par lietotāju Pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu, kā arī mūsu likumīgās intereses vērtēt savu klientu atsauksmes, lai uzlabotu mūsu darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Datu apstrādes termiņšLīdz 12 mēnešiem.

Jūsu datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu Pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu lūgumus vai prasījumus. Pieprasījuma datus mēs tāpat varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbības un Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Jūsu viedokli un piedāvājumus.

Cik ilgi mēs apstrādājam un uzglabājam Jūsu datus?

Jūsu Pieprasījumu un ar to saistītos Jūsu datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Jums atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 6 (sešiem) mēnešiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas, bet ne īsāku laiku kā:

 • pieprasījumi e-pastā – 6 mēnešus;
 • sūdzības – 12 mēnešus;
 • Palīdzības līnijā saņemto telefonsarunu ierakstus – 14 dienas;
 • novērtējumus (zvaigznīšu glabāšana) – 12 mēnešus;
 • Facebook individuālās vēstules – 6 mēnešus.

Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un (vai) stāsies spēkā gala lēmums. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, datus iznīcināsim vai uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk saprātīgā un pamatotā šādas darbības veikšanai nepieciešamā laikā.

2. No kādiem avotiem mēs vācam Jūsu personas datus?

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Anketas datus Jūs iesniedzat tiešā veidā, piem., aizpildot reģistrācijas anketas, bet pirkuma datus – izmantojot Pakalpojumus.

Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums arī tad, kad iesniedzat Pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: uzrakstot mums elektronisku vēstuli, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu, zvanot uz mūsu klientu apkalpošanas Palīdzības līniju u.c.

Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un (vai) Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piem., mēs varam izskatīt pirkuma operāciju datus, Jūsu konta lietošanas vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.

3. Kādos gadījumos un kādām trešajām personām mēs atklājam Jūsu datus?

Jūsu datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt datubāzu programmatūras piegādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgdarbības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.

Ja, sniedzot Pakalpojumus, mēs piešķiram tiesības izmantot mūsu partneru pakalpojumus (piem., partneru īstenoto lojalitātes programmu sniegtās priekšrocības), daži Jūsu dati būs pieejami arī mūsu partnerim, taču tikai šādas vispārīgas pakalpojumu sniegšanas vai citu sadarbības nosacījumu mērķiem. Ja Pieprasījumā aprakstītais gadījums tiks atzīts par apdrošināšanas, Jūsu Pieprasījumu un datus nodosim apdrošināšanas sabiedrībai (-ām), kurā (-ās) esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, mantu vai kura (-as) sniedz mums citu ar Jūsu Pieprasījumā minēto gadījumu saistītu apdrošināšanas segumu. Apdrošināšanas sabiedrības darbojas kā neatkarīgi datu pārvaldītāji un Jūsu datus apstrādā saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības nosacījumiem un noteikumiem.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām varas vai tiesībsargājošām iestādēm, piem., policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pieprasot un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības.

Ja mēs izmantojam mājaslapas analīzes pakalpojumu (piem., Google Analytics), ko lieto, lai noteiktu, kā Jūs pārlūkojat interneta vietnē www.abonents.lv sniegto informāciju, ar Jūsu anonimizētajiem datiem varam apmainīties ar trešajām personām, kas pamatojas uz šo informāciju un vērtē, kā tiek pārlūkota interneta vietne, gatavojot vietnes operatoriem paredzētās atskaites par interneta vietnes vai mobilās aplikācijas darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes, interneta un mobilās aplikācijas lietošanu saistītus pakalpojumus. Plašāku informāciju par to varat izlasīt Sīkfailu politikā.

4. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm.

5. Kādas tiesības Jums sniedz datu aizsardzības tiesību akti un kā tās varat izmantot?

Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Jums daudz tiesību, ko varat brīvi izmantot, savukārt mums ir jānodrošina iespēja Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt.

5.1. Tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamiem Jūsu personas datiem

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.

Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga. Ja esat interneta vietnes www.abonents.lv konta lietotājs, Jūs varat jebkurā brīdī savā kontā iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem (piem., pārbaudīt aktuālo anketas informāciju, Jūsu dotās piekrišanas), saņemt Jums izrakstītos faktūrrēķinus par pēdējiem 12 mēnešiem. Ja šajā Politikā, interneta vietnes www.abonents.lv kontā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt pirkumu operāciju vēsturi par ilgāku nekā 12 mēnešu periodu, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 6.nodaļā norādītajos veidos.

5.2. Tiesības labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas anketā norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. Savu datu korekcijas Jūs varat veikt interneta vietnes www.abonents.lv kontā. Jūs tāpat varat vērsties pie mums šīs Politikas 6.nodaļā norādītajos veidos un lūgt, lai Jūsu dati tiktu izlaboti vai lai mēs tos precizētu.

5.3. Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus, kā arī piekrišanu par datu profilēšanu, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jums turpināt izmantot Pakalpojumus, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt Jums lietderīgus piedāvājumus. Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot atbilstoši atjauninātu reģistrācijas anketu, mainot piekrišanu nosacījumus savā kontā vai mobilajā aplikācijā vai sazinoties ar mums šīs Politikas 6.nodaļā norādītajos veidos. Kad Jūsu piekrišana nebūs spēkā, tiks atsaukta vai anulēta, mēs ar Jūsu piekrišanu apstrādātos datus dzēšam, bet Politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizējam. Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

5.4. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Jūsu lūgumu nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.

5.5. Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar likumīgām interesēm

Jums ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārvaldītāja) likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt izmantot Pakalpojumus. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības ierēdnim.

5.6. Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes pamats u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības ierēdnim. Svarīgi atzīmēt, ka Jūsu anketas dati bez atsevišķa lūguma tiks izdzēsti, bet pārējie dati – izdzēsti vai droši anonimizēti, ja Jūs pārtrauksiet izmantot Pakalpojumus.

5.7. Tiesības ierobežot datu apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Pakalpojumu sniegšanu. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības ierēdnim.

5.8. Tiesības uz datu pārcelšanu

Datus, ko apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde veicama, piemērojot automatizētus līdzekļus, Jums ir tiesības pārcelt uz citu datu pārvaldītāju. Datus, ko vēlaties pārcelt, mēs Jums iesniegsim vienkārši mūsu sistēmās izmantojamā un datorlasāmā formātā, bet, ja Jūs to vēlēsieties un būs tehniskas iespējas, pārsūtīsim datus tieši Jūsu norādītajam citam datu pārvaldītājam. Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārcelšanu, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības ierēdnim.

5.9. Lūgumu izskatīšanas kārtība

Lai aizsargātu mūsu pircēju datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu par datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu reģistrācijas anketā minētos aktuālos anketas datus (piem., vārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem anketas datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs tāpat varam izsūtīt kontroles paziņojumu uz reģistrācijas anketā norādīto kontaktu (īsziņas vai e-pastas veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piem., Jūsu norādītie anketas dati nesakritīs ar reģistrācijas anketā norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat lūgto datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Jums informāciju par darbībām, ko veicām saskaņā ar Jūsu iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piem., lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citā veidā. Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, par to rakstiski Jūs informējot.

6. Kādos veidos un uz kādiem kontaktiem varat sazināties ar mums?

Par visiem datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:
ar elektroniskā pasta starpniecību: abonents@pdc.lv,
zvanot uz mūsu tālruni: +371 67 068 141
Datu aizsardzības speciālista kontaktdati:
e-pasta adrese: abonents@pdc.lv,
pasta korespondences adrese: Mārtiņa 9, Rīga, LV-1048
Mūsu kā datu pārvaldītāja rekvizīti:
Press Distribution Center SIA
Reģistrācijas nr.: LV40103272865
juridiskā adrese: Mārtiņa 9, Rīga, LV-1048

7. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu piegādātāji tiek rūpīgi atlasīti, viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, informācijas nodošanai izmantojot internetu vai mobilos sakarus, drošību nevar garantēt; jebkāda informācijas nodošana mums norādītos veidos tiek veikta uz Jūsu pašu riska.

8. Ilgāka datu uzglabāšana

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs Jūsu datus iznīcināsim, bet Politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.
Ilgāka par speciāli šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

 • tas nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un varētu īstenot savas tiesības;
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana;
 • Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;
 • nepieciešams nodrošināt rezerves kopiju un citus līdzīgus mērķus;
 • pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.

9. Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus (tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklējat mūsu mājaslapu, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā). Sīkfails tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs kā Pakalpojumu lietotāju atpazīt brīdī, kad apmeklējat mūsu mājaslapu. Ar sīkfailu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Jūsu pirkuma vēsturi, citus datus, ko savācāt Pakalpojumu izmantošanas laikā, ar Jūsu pārlūkošanu internetā. Ar sīkfailu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mājaslapu, gan Jūsu apkalpošanu.
Mūsu mājaslapā tāpat tiek izmantoti trešās puses sīkfaili. Tie tiek lietoti, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu mājaslapu. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkfailus, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savus sīkfailus Jūsu pārlūkprogrammā.
Plašāku informāciju par sīkfailiem, to izmantošanu un atteikšanos skatiet Sīkfailu politikā.

10. Politikas spēkā esamība un izmaiņas

Šī Politika ir spēkā no 2018. gada 25.maija. Ja mainīsim Politiku, publicēsim tās atjaunoto versiju savā mājaslapā: www.abonents.lv.

11. Politikas piemērošana

Politika nav piemērojama citiem mūsu vai mūsu grupas uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem: interneta mājaslapas www.abonents.lv, Palīdzības līnijas vai citā veidā Jūsu iesniegto pieprasījumu, lūgumu un (vai) sūdzību administrēšanai.